Maintenance 5.0 IS Altus Vario Altus Portal Jízdy CP Nabídka zaměstnání Úvodní stránka O nás Kontakty
 
   IS Altus Vario
      Úvod
      Více informací
      Popis modulů
      Technická specifikace

   Vše ke stažení
      Moduly
      Doplňky

   Partneři
      Vstup pro partnery
  
Napište nám
   

 

Moduly systému Altus Vario

Všechny moduly systému Altus Vario spolu těsně spolupracují, ale každý z nich může být používán i samostatně. Například modul Banka zapisuje uhrazené částky u faktur v modulu Vydané doklady, ovšem pokud modul Banka nepoužíváte, můžete úhrady zapisovat přímo ve Vydaných dokladech. Každý uživatel má možnost vybrat si pouze ty moduly, které potřebuje a sestavit si z nich systém, který odpovídá přesně jeho potřebám.

Všechny moduly disponují společnými funkcemi jádra Varia, které zajišťují dokonalou konzistenci všech součástí systému. Vario poskytuje všem modulům společné rozhraní pro Adresář, Doklady a Katalog produktů. Dále společné funkce pro: nastavení systému, hledání údajů ve všech agendách, úkoly a mnoho dalších.

Unikátní vlastností je systém úkolů. Během práce s kterýmkoli modulem můžete zapisovat sobě nebo kolegům poznámky do seznamu "co je třeba udělat". Tyto úkoly navíc generuje sám systém za vás. Například když zaskladníte zboží s nulovou cenou zapíše vám do úkolů "Nezapomeňte doplnit cenu u produktu X na příjemce číslo PRIJ001 až bude známá".

Adresář

Modul Adresář slouží k evidenci obchodních kontaktů. Adresy lze zadávat nebo upravovat i z ostatních modulů během běžné práce. Firmy a osoby lze libovolně zařazovat do uživatelem definovaných kategorií jejichž počet není limitován. Ke každé firmě lze zadat neomezený počet osob s upřesněním kontaktních údajů i osobních dat. Adresy a jména osob se zadávají pohodlně do jednoho textového pole o strukturování údajů se stará software sám.

Modul Adresář umožňuje účelným způsobem vybírat adresy podle libovolných kriterií a tyto výběry tisknout na adresní štítky nebo dopisní obálky libovolného formátu. Další možností je neobvykle snadná tvorba hromadné korespondence (pro tisk, fax a e-mail) ve spolupráci s programem Microsoft Word. S Variem se dodávají šablony dopisů (dot), které můžete přizpůsobovat vašim potřebám.

Evidence majetku

Modul Majetek slouží ke komplexnímu zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku. Každý majetek má vlastní plán daňových odpisů, plán účetních odpisů a seznam jednotlivých technických zhodnocení. Oba plány jsou zobrazovány formou přehledných tabulek s vyznačením již uskutečněných odpisů. Díky tomu máte dokonalý přehled stavu v jakémkoli budoucím i minulém období. Odpisové plány jsou počítány automaticky na základě zadaných parametrů (zrychlený nebo rovnoměrný způsob odpisu, odpisová skupina atd.). Kromě toho je možné odpisové plány upravovat nebo zadávat "ručně" například pokud chcete převzít uskutečněné odpisy z minulosti. U neodpisovaného majetku lze evidovat množství a sledovat jednotlivé příjmy a výdeje.

Kurzovní lístek

Modul Kurzovní lístek slouží k evidenci cizích měn a kurzů. Kurzy cizích měn lze potom používat pro přepočet v modulech dokladů. Můžete používat jak kursy pro nákup a prodej tak kurs střed. Možnost sledování historie je samozřejmostí stejně jako možnost automatického výpočtu kursových rozdílů při úhradách.

Korespondence

Modul Korespondence slouží k evidenci došlé a odeslané korespondence firmy. Jeho zvláštností je, že je dodáván ve zdrojovém (komentovaném) tvaru v rámci SDK (Software Development Kit). Slouží zejména jako příklad pro vývoj vlastních modulů pro Vario.

Modul Mzdy

Modul Mzdy slouží k personální evidenci pracovníků firmy a ke zpracování mzdové agendy. Modul umožňuje zpracování měsíčních a časových mezd pro malé i velké organizace včetně výpočtu dávek nemocenského pojištění. Pro každého pracovníka je možné vytvořit neomezený počet pracovních poměrů. Výpočet mezd je řízen pomocí uživatelsky nastavitelných a rozšířitelných mzdových složek. Mzdové složky pro měsíční zpracování se vytvářejí automaticky podle nastavení výchozích složek. Přímo z modulu Mzdy je možné vytvořit interní doklad pro zaúčtování mezd a platební příkaz pro úhradu odvodů a mezd, a to včetně zobrazení vytvořených dokladů.

Moduly dokladů

Zde popsané vlastnosti jsou shodné pro níže popisované moduly dokladů. Každý z modulů umožňuje založit neomezený počet knih dokladů. Každá kniha má vlastní číselnou řadu. V každé knize můžete vystavit libovolný druh dokladu (relevantní pro danou agendu) nebo můžete knihu omezit na určitý doklad. Každý si tak může zvolit vlastní systém organizace dokladů.

Společné rozhraní pro všechny doklady dokáže zobrazit libovolný doklad v jiném modulu než kde doklad vznikl. Například si můžete otevřít fakturu přímo z položek bankovního výpisu a zkontrolovat údaje. Ke každému dokladu lze zobrazit přehled souvisejících dokladů.

Všechny doklady je možné vést ve dvou měnách současně, takže máte okamžitý přehled o částkách v korunách i cizí měně. Částky se automaticky přepočítávají oběma směry podle zadaného kurzu nebo podle modulu Kurzovní lístek. Díky tomu je možné pořizovat faktury do a ze zahraničí, vést devizové pokladny a banky.

Pro vystavení nových dokladů lze ve všech modulech použít buďto šablony. V šablonách se dají nastavit výchozí hodnoty libovolných údajů dokladu a jeho položek nebo si můžete připravit doklady vyplněné včetně položek.

Banka

Modul banka vede libovolný počet korunových i devizových bankovních účtů. Vytváření platebních příkazů probíhá na základě nabídky neuhrazených dokladů (včetně splátek podle platebního kalendáře). Funkce pro vystavení platebních příkazů jsou dostupné i z modulů přijatých a vydaných dokladů. Agenda bankovních výpisů hradí doklady v modulech přijatých a vydaných dokladů, přičemž automaticky páruje úhrady s proplácenými doklady. Modul poskytuje informace o aktuálním stavu jednotlivých účtů a detailní informace o jednotlivých transakcích. Při proplácení faktur je možno automaticky vyrovnávat kursové rozdíly a vystavovat penalizační faktury.

Vydané doklady

Modul Vydané doklady slouží k vystavování a evidenci vydaných faktur, záloh, dobropisů a podobných dokladů. Položky faktury je možno vypisovat ručně nebo je vybírat z katalogu či vybírat a vydávat zboží přímo ze skladu. Také lze fakturovat již vystavené výdejky, nebo splněné zakázky (možnost společné fakturace několika zakázek nebo výdejek je samozřejmá). U každé faktury lze volit z několika možností zobrazení položek. Zvolené nastavení je akceptováno i při tisku. S pomocí funkcí sdílených s modulem Pokladna lze vystavovat pokladní doklady pro úhradu v hotovosti přímo z tohoto modulu.

Ve standardní dodávce je několik druhů formulářů pro tisk faktury a řada předdefinovaných sestav pro tisk přehledů (například obraty za období, pohledávky, penalizace a mnoho dalších).

Přijaté doklady

Modul Přijaté doklady slouží k evidenci přijatých faktur a obdobných dokladů. Kromě jiných funkcí umožňuje přímé zaskladnění položek faktury na sklad. Lze také vystavit faktury na základě existujících dokladů například příjemky nebo objednávky. Modul disponuje několika funkcemi pro úhradu dokladů. S pomocí funkcí sdílených s modulem banka lze vystavovat platební příkazy. Při příjmu na sklad je možná kalkulace dodatečných nákladů na pořízení zboží.

Tak jako v ostatních modulech dodává se i zde řada předdefinovaných sestav pro tisk přehledů (například obraty za období, závazky a mnoho dalších).

Pokladna

V modulu Pokladna je možné vystavovat nejen obecné pokladní doklady. Díky funkcím sdílených s moduly Vydaných a Přijatých dokladů lze také realizovat přímý prodej ze skladu (resp. nákup na sklad). Také vystavování dokladů pro prodej (resp. nákup) v hotovosti k existujícím výdejkám nebo zakázkám je stejné jako v těchto modulech. Naproti tomu funkce společné s modulem Banka umožňují přehledný výběr a proplácení přijatých a vydaných faktur v hotovosti.

Jak již bylo uvedeno podporují všechny moduly dokladů práci se dvěma měnami současně. To platí samozřejmě i pro moduly banka a pokladna, které umožňují vedení v cizích měnách. Je při proplácení dokladů v cizích měnách je řešena také problematika kursových rozdílů.

Účetnictví

Pro modul Účetnictví mohou pomocí definice předkontací připravit všechny prvotní doklady k zaúčtování i nezkušení uživatelé. Lze účtovat v několika obdobích současně. Počet účetních jednotek není omezen. Modul dovoluje zaúčtovat doklady vytvořené jednotlivými moduly i přímý zápis do deníku. Kromě standardních výstupů je k dispozici i množství dalších předdefinovaných sestav. I zde jsou k dispozici nástroje pro uživatelskou tvorbu vlastních výstupů. Pro každou účetní jednotku vedenou ve Variu můžete nastavit systém jednoduchého nebo podvojného účetnictví.

Účetnictví lze provozovat také na vzdáleném pracovišti, například pro potřeby vedení účetní agendy klientů účetní firmy. V tomto případě se prvotní doklady předávají ke zpracování na disketě nebo e-mailem.

Sklad

Skladový systém umožňuje vedení libovolného počtu skladů. Obsahuje globální Katalog skladových položek, který eviduje mnoho užitečných informací o produktech. Lze vytvořit libovolný počet nákupních a prodejních ceníků. U každého ceníku lze určit měnu. Nákupní ceníky lze navíc přiřadit ke konkrétnímu dodavateli a ke každému produktu zadat katalogové číslo dodavatele (pro objednání). Dále je možno definovat různé druhy slev pro jednotlivé produkty nebo jejich kategorie. Zboží je na skladu evidováno v cenách průměrných i FIFO. Metoda účtování FIFO/PC a A/B je volitelná pro každou účetní jednotku zvlášť.

Lze určit materiál potřebný pro výrobu produktu. Při výdeji ze skladu můžete díky tomu vydávat celé produkty nebo materiál potřebný na jejich výrobu.

Jsou možné převody mezi sklady, výdeje přímo na výdejku, nebo prostřednictvím faktury či pokladního dokladu. Zaskladnění a vyskladnění lze provést i bez zadání přesných pořizovacích cen, které lze dodatečně opravit. Sklad dále eviduje sériová čísla nebo množstevní skupiny (barvy a pod.) a umožňuje rezervace.

Zakázky

Modul Zakázky slouží k tvorbě nabídek, registraci a potvrzení objednávek odběratelů a sledování realizace zakázek. V návaznosti na sklad lze sledovat požadavky na zboží, vystavovat objednávky a sledovat jejich plnění. K hotovým zakázkám lze pohodlně vystavovat faktury, pokladní doklady pro prodej v hotovosti a výdejky. Možnost postupné fakturace jedné zakázky stejně jako souhrnná fakturace několika zakázek je ve Variu samozřejmostí.

Copyright © 1996-2008 ALTUS Software s.r.o.

 
 
  Copyright © 2003-2011 P.A.R.K. system s.r.o.